Privacy

Stichting Anton Jurgens Fonds (hierna: AJF) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen

Contactgegevens: 

Stichting Anton Jurgens Fonds

Kwakkenbergweg 62-1

6523 MN Nijmegen

Website: www.antonjurgensfonds.nl

Email: info@antonjurgensfonds.nl

Tel: 024 - 360 99 10


Welke persoonsgegevens verwerkt AJF?

AJF verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van aanvraagprocedures voor donaties en/of leningen en/of in het kader van de uitvoering van toegekende initiatieven met maatschappelijke relevantie. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die AJF verwerkt:

  • NAW-gegevens
  • telefoonnummer(s)
  • e-mailadres
  • indien nodig, kopie paspoort

Verwerkt AJF bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

AJF verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Wat zijn het doel en de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens?

AJF verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend met als doel om zo nodig contact met u te kunnen opnemen in het kader van een aanvraagprocedure voor een donatie en/of lening, de controle op de correcte besteding van de gelden en/of het nagaan of aan de doelstellingen wordt voldaan. Daarnaast verwerkt AJF ook persoonsgegevens indien zij hiertoe wettelijk verplicht is.

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

AJF neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Met geautomatiseerde verwerkingen wordt hier bedoeld: besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van AJF) bij betrokken is.

Hoe lang bewaart AJF mijn persoonsgegevens?

Het AJF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is geoorloofd om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden c.q. zijn verzameld.

Deelt AJF mijn persoonsgegevens met derden?

AJF verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen verstrekt, uitsluitend indien nodig, voor de uitvoering van uw overeenkomst met AJF of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. AJF sluit verwerkersovereenkomsten met bedrijven die uw gegevens in haar opdracht verwerken, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AJF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke cookies of vergelijkbare technieken gebruikt AJF?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die AJF gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Voor deze website maakt AJF tevens gebruik van Google Analytics-cookies om haar website te optimaliseren. Het fonds maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. AJF verzamelt via haar website geen gegevens die naar personen terug te herleiden zijn. U kunt zich echter afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AJF. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek bij AJF kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u heeft, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan info@antonjurgensfonds.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt het AJF u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek toe te voegen. Maakt u in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart. AJF zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. AJF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

AJF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met het secretariaat van AJF via info@antonjurgensfonds.nl.