Focus op Arbeidsparticipatie

Nederland

Het Anton Jurgens Fonds zet zich in om kwetsbare mensen op een ondernemende wijze een kans te geven zich op sociaal en economisch gebied te ontplooien. Daartoe ondersteunt het AJF innovatieve initiatieven die mensen door middel van een werksituatie de mogelijkheid bieden om (weer) deel te nemen aan de samenleving. Deelname aan de arbeidsmarkt helpt mensen om een stap te zetten in de richting van zelfredzaamheid. En niet alleen in financiele zin; arbeidsparticipatie stimuleert ook de motivatie, betrokkenheid en een positieve levenshouding.

Onze focus ligt daarbij op kansrijke mensen in een kansarme situatie. Mensen die wel capaciteiten hebben om een arbeidsbijdrage te leveren, maar die over onvoldoende vaardigheden, werkervaring en opleiding beschikken om zelfstandig aan het werk te komen. Initiatieven binnen ons aandachtsgebied kunnen erop gericht zijn om hen deel te laten nemen aan praktische arbeidsvormen met begeleiding en ondersteuning. Maar soms is juist concrete voorbereiding op een arbeidssituatie nodig – bijvoorbeeld door middel van een praktische opleiding en sociale vorming – waarin het regulier onderwijs niet voorziet.

Het AJF streeft ernaar om een partner te zijn in initiatieven, waarbij de doelstelling is om een maatschappelijk rendement voor de lange termijn te realiseren. Het AJF geeft daarbij de voorkeur aan business modellen die - behalve dat zij sociaal rendement opleveren - de potentie hebben om minimaal 50% van de bedrijfskosten te dekken uit commerciele inkomsten. Hiermee stimuleren we de onafhankelijkheid van geldschieters, in plaats van deze in stand te houden.

Het brede palet van investeringsmogelijkheden van het AJF ondersteunt sociale ondernemers in hun groei naar een status, waarin zij regulier krediet of kapitaal kunnen aantrekken om verdere groei te financieren. Daarnaast biedt het AJF ook niet-financiele steun, in de vorm van kennis, netwerk en ervaring. 

Het Anton Jurgens Fonds is founding partner van Social Enterprise NL.

bakkerscafe5

voedselzekerheid 5610748952 8bda5f23bc z

Focus op Voedselzekerheid

West-Afrika en Indonesië

Voeding is een cruciaal element in de groei, ontwikkeling en ontplooiingscapaciteit van elk individu. Vanuit een bewuste verbinding met haar ‘roots’ kiest het Anton Jurgens Fonds Voedselzekerheid als internationale thematische focus. We werken vanuit de visie dat mensen door voedzame en regelmatige voeding een gezond en actief leven kunnen leiden en de basisvoorwaarden kunnen creëren voor fysieke, geestelijke en economische ontplooiing.

AJF definieert het thema Voedselzekerheid aan de hand van 3 pijlers: (bron: FAO en WHO)

  • aanwezigheid van voedsel - b.v. het ondersteunen van producenten om de productie op duurzame wijze te verhogen en verbetering van de aansluiting op de lokale, regionale of (inter)nationale markt
  • toegang tot voedsel - b.v. de verkoop van landbouwproducten verschaft boeren de middelen om andere voedingswaren te kopen  
  • gebruik - b.v. voorlichting over gezonde en gevarieerde voeding, voedselbereiding en huishoudelijke hygiëne 

Sommige subthema's hebben een duidelijk raakvlak met het thema Voedselzekerheid. Zo ondersteunen we ook initiatieven die impact creëren in op het gebied van: 

  • visserij en aqua-cultuur
  • educatie en toegepast onderzoek
  • water en sanitatie

Focus op Impact

Het Anton Jurgens Fonds definieert ‘sociale impact’ als volgt: 

Duurzame, positieve maatschappelijke ontwikkeling die op de (semi) lange termijn meetbaar bijdraagt aan draagkracht, voedselzekerheid, persoonlijke ontwikkeling en autonomie. 

Samen met haar partners is AJF steeds op zoek naar een gezonde balans tussen (impact)doelstellingen, output en realiteit. Het monitoren van resultaten, het behalen van impact en een heldere rapportage hiervan zien we als een gezamenlijke uitdaging en verantwoordelijkheid. 

 

Veel maatschappelijke uitdagingen vragen een holistische, multi-stakeholder aanpak en betrokkenheid voor de (middel)lange termijn. Om de weg naar duurzame impact tussentijds helder en inzichtelijk te maken hanteert AJF vooraf gedefinieerde output en outcome indicatoren. Ze worden voor alle portfolio-initiatieven geïdentificeerd en vormen zogezegd de 'mijlpalen' van lange termijn impact:

  • totaal aantal begunstigden van het initiatief
  • totaal aantal mensen begeleid naar training / onderwijs
  • totaal aantal mensen begeleid naar inkomensgenerering

Lees meer over onze impact

Geografische focus

Het Anton Jurgens Fonds ondersteunt alleen initiatieven in de focuslanden; Nederland, Mali, Burkina Faso, Benin en Indonesië.

 

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  info@antonjurgensfonds.nl  |  route